I’dad Lughawi-Madrasah Aliyah (IL-MA)

Jenjang I’dad Lughawi – Madrasah Aliyah (IL-MA) merupakan salah satu jenjang pendidikan yang diselenggarakan di Pesantren Al Lu’lu’ Wal Marjan Magelang. Berikut daftar pelajaran yang dipelajari di jenjang I’dad Lughawi – Madrasah Aliyah (IL-MA) :

NoMata PelajaranBukuTarget
1TauhidAl Mulakhas Fi Syarhi Kitabit Tauhid (Kelas 1 dan 2 MA)Memahami dan menghafal matan kitab.
Al Qawa’idul Mutsla Fii Shifatillahi Wa Asmaihil Husna (Kelas 3 MA)
2HaditsTaisirul Alam Fii Syarhi Umdatul Ahkam (Kelas 1, 2 dan 3 MA)Memahami dan menghafal hadits.
3TafsirTaisir Karimirrahman Fii Tafsir Kalamirrahman (Kelas 1 MA)Mampu memahami tafsir sebagian surat pilihan.
4AkhlakAl Adabul Mufrad (Kelas 1, 2 dan 3 MA)Memahami dan menghafal hadits-hadits tentang akhlak.
5FikihFiqih Muyassar (Kelas 1, 2 dan 3 MA)Memahami penjelasan dalam kitab fikih muyassar.
6TarikhRaudhatul Anwar Fii Siratin Nabiyil Mukhtar (Kelas 1 MA)Memahami kandungan pelajaran dari kitab yang dipelajari.
Taarikhul Khulafa (Kelas 2 dan 3 MA)
7Muthala’ahSilsilah Ta’lim Lughatil Arabiyah (Kelas 1, 2 dan 3 MA)
8Mushthalahul HaditsMushthalahul Hadits Lis Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin (Kelas 2 dan 3 MA)Mampu memahami istilah-istilah hadits.
9ManhajRingkasan Dari Beberapa Kitab (Kelas 2 dan 3 MA)Mampu memahami dan menghayati manhaj yang benar.
10NahwuAn Nahwul Wadhih (Kelas 1, 2 dan 3 MA).Memahami kaidah-kaidah nahwu.
11Ushul FiqhAl Ushul Min ‘Ilmil Ushul (Kelas 2 dan 3 MA)Memahami kaidah-kaidah ushul fikih dengan benar.
12Ushul TafsirUshul Tafsir Lis Syaikh Muhammad Bin Shalih Al ‘UtsaiminMemahami dengan baik isi kitab.
13FaraidhTashil Faraidh (Kelas 2 dan 3 MA)Memahami kaidah-kaidah faraidh dengan baik